СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ ІНФОРМУЄ ПРО ПРОГРАМУ ЄС «ЕРАЗМУС ДЛЯ МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ» (ERASMUS FOR YOUNG ENTREPREUNERS), ЯКА Є ЧАСТИНОЮ ПРОГРАМИ ЄС «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПIДПРИЄМСТВ МАЛОГО I СЕРЕДНЬОГО БIЗНЕСУ (СОSМЕ) (2014-2020)».
18.05.2017

«Еразмус для молодих підприємців» – це започаткована у 2009 році Програма транскордонного обмiну, яка надає можливiсть новим, молодим та амбiтним підприємцям (які займаються підприємницькою діяльністю до 3-х рокiв) набувати навичок i знань у досвiдчених пiдприємців, якi володiють малими підприємствами в iнших країнах-учасницях цiєї Програми, а досвiдченим підприємцям – дiзнаватися про перспективи й новi бiзнес-iдеї молодих пiдприємців, започатковувати спiвробiтництво з iноземними партнерами й отримувати iнформацію про новi ринки. Обмiн досвiдом здiйснюєтъся шляхом органiзацiї вiдрядження молодого (нового) підприємця до країни підприємця-господаря строком вiд 1 до 6 мiсяцiв.

Довiдково:

«Новi пiдприємцi» (New Entrepreneurs, NЕ) – це пiдприємцi з будь-якого сектору на раннiх стадiях дiяльностi; включаючи як потенцiйних пiдприємців («would-be» entrepreneur), які планують почати власний бiзнес на основi реального бізнес-плану, так i пiдприємців, які нещодавно розпочали свiй бiзнес (започаткували пiдприємницьку дiяльнiсть не бiльш ніж три роки тому). При цьому особа, яка подала заявку для набуття статусу нового пiдприємця, повинна бути в змозі залучити додатковi кошти для покриття витрат на вiдрядження, якi перевищать грант ЄС.

«Пiдприємцi-господарi»(Hоst Entrepreneurs або HE) – це успiшнi й досвiдченi пiдприємцi (власники мiкро- або малих підприємств) чи особи, що беруть безпосередню участь у пiдприємницькiй дiяльностi малих i середнiх пiдприємств на рiвнi ради директорiв та якi бажають подiлитися своїм пiдприємницъким досвiдом i отримати потенцiйну вигоду вiд спiвробiтництва з новим iноземним підприємцем.

Програма фiнансується Єврокомiсiєю i здiйснюється в країнах-учасницях за допомоги обраних Єврокомiсiєю мiсцевих контактних пунктiв (Intermediary Organisations, IOs), що є компетентними в питаннях пiдтримки бiзнесу (торгово-промисловi палати, стартап-центри, бінес-iнкубатори тощо).

Для забезпечення узгодженого функціонування Програми дiє Офiс з пiдтримки Програми (Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office, SO), який тiсно спiвпрацює з Єврокомiсiєю та контактними пунктами в країнах-учасницях.

Кожному кандидатовi на участь у Програмi необхiдно звернутися до мiсцевого контактного пункту в його регiонi. Контактнi данi щодо кожної країни мiстяться на сторінці за посиланням: http://bit.ly/2ouGnVL

У разi вiдсутностi вiдповiдного контактного пункту в Українi українські кандидати мають право звернутися до будь-якого контактного пункту в сусiднiх країнах (наприклад, у Польщi, Словаччинi або Угорщинi). Контактна особа з обраного контактного пункту опiкуватиметься питаннями кандидата та координуватиме його дії протягом всiєї програми обмiну: допоможе скласти заявку, встановити успiшнi вiдносини з вiдповiдним пiдприємцем, а також надасть вiдповiдi на всi запитання. Iнформацiя з практичних та фiнансових питань щодо участi у Програмi розмiщена на веб-сторiнці самої Програми за посиланням: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20.

Мiнекономрозвитку також iнформує, що наразi Єврокомiсiєю оголошено конкурс на обрання вищезгаданих контактних пунктiв, якi продовжуватимуть впровадження Програми (дедлайн подачi заявок на конкурс – 7 червня 2017 року о 17:00 за брюссельским часом). Вiдповiдно до пункту 6.1. умов конкурсу, в ньому можуть брати участь: юридичнi особи публiчного права, що вiдповiдають за питання у сферах економiки, підприємництва, підтримки бiзнесу чи пов'язаних з ними питань або є активними у цих сферах; торгово-промисловi палата або подiбнi органи; органiзанiї з пiдтримки бiзнесу, стартап-центри, бiзнес-iнкубатори, технологiчнi парки тощо; бiзнес-асоціацiї та мережi з підтримки бiзнесу; державнi та приватнi органiзацiї, що пропонують послуги з підтримки бiзнесу; iнститути (вищої) освiти, зокрема, унiверситети або професiйно-технічні заклади.

Таким чином, цей конкурс не призначений безпосередньо для пiдприємцiв, якi бажають взяти участь в обмiнi в рамках Програми, натомiсть покликаний вiдiбрати організації, якi підтримуватимуть заходи щодо сприяння й підвищення мобiльностi нових підприємств. Детальнiше про умови участi в конкурсi можна прочитати на веб-сторiнцi Європейського виконавчого агентства з питань МСП (ЕАSМЕ) за посиланням: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs. Крiм того, ЕАSМЕ готове вiдповiсти на будь-якi питання стосовно умов конкурсу (запити необхiдно надсилати на адресу: еаsmе-соsmе-eye-call@ec.europa.eu).

Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А