СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


У цьому розділі:ЕКСПОРТУЄМО В РАМКАХ УГОДИ ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КАНАДОЮ
ЕКСПОРТУЄМО В РАМКАХ УГОДИ ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КАНАДОЮ 15.12.2017

Для одержання преференційного доступу на ринок Канади в рамках CUFTA необхідно, щоб ваш товар мав українське походження, тобто відповідав правилам походження, що містяться в Угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою. З умовами виходу на ринки Канади знайомить експерт-консультант Сумської торгово-промислової палати Олена МІНІНА.

Правила походження – це правила, що визнача­ють країну, в якій товар був повністю отриманий (вироблений) або підданий достатній переробці (обробці) відповідно до критеріїв походження та інших вимог щодо походження, визначених Угодою. Іншими словами, пра­вила походження необхідні для того, щоб «від­фільтровувати» товари на канадському кордоні та визначати, яким з них надавати преферен­ційний режим ввезення, а яким дозволити ввезення на загальних умовах відповідно до Митно­го тарифу Канади.

Відповідно до CUFTA товар вважається таким, що походить з України, у трьох випадках, а саме, якщо він:

1) повністю одержаний в Україні;

2) вироблений виключно з матеріалів, що по­ходять з України чи Канади;

3) підданий достатній обробці/переробці.

Товари вважатимуться «повністю одержаними» в Україні, якщо вони видобуті, одержані, вирощені або зібрані в Україні, як, на­приклад, корисні копалини, овочі, живі тварини (велика рогата ху­доба або м’ясна худоба, народжена та вирощена в Україні тощо) та продукція, одержана від живих тварин або забитих тварин, на­роджених і вирощених на території України, а також риба, мор­ські рослини та організми, видобуті в Україні, промислові відходи, зібрані на території України тощо.

Товари, що не повністю одержані в Україні, вважаються такими, що піддані достатній обробці/переробці, якщо вони задовольня­ють умовам, зазначеним в Угоді про вільну торгівлю між Україною і Канадою:

1) вимозі зміни тарифної класифікації;

2) співвідношенню вартості іноземних матеріалів та вартості тран­закції;

3) співвідношенню вартості іноземних матеріалів та ціни товару на умовах франко-завод;

4) виконанню визначеного переліку виробничих (технологічних) операцій.

Пам’ятайте, що товари українського походжен­ня втрачають такий статус, якщо до них було за­стосовано додаткову обробку чи інші операції з переробки за межами України, за винятком розвантаження, перевантаження чи будь-якої іншої операції, необхідної для збереження його у доброму стані або для транспортування.

Важливо знати:

  • Документом для підтвердження походжен­ня товару є декларація про походження, яку заповнює експортер.

  • Декларація про походження не вимагаєть­ся для імпорту в Канаду, але вимагається для отримання права імпортувати товар на преференційних умовах за Угодою про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

  • Декларація про походження подається, якщо ви впевнені (і можете дове­сти), що ваш товар дійсно має українське походження.

  • Придбання товару в Україні не означає ав­томатичного надання йому преференцій, передбачених Угодою про вільну торгів­лю.

  • Товари можуть бути позначені «Виробле­но в Україні» і все ж не мати права на безмитне ввезення за Угодою про вільну торгівлю.

  • Декларація про походження може бути заповнена експортером під час експорту­вання або після експортування товару, до якого вона відноситься, за умови, що вона буде надана в Канаді упродовж двох років після імпортування товару, на який вона оформлена.

  • У разі подання неповної (або з помилками) декларації про походження чи ненадання підтверджувальних документів, у тарифних преференціях за Угодою про вільну торгівлю буде відмовлено.

  • Експортерам необхідно зберігати ко­пію декларації про походження та супровідні документи не менше трьох років.

Пропонуємо перелік контроль­них питань для визначення чи відпові­дає ваш товар правилам походження в рамках CUFTA:

  1. Чи відома вам основна інформація про ваш товар? Хто його виробник або де він був ви­рощений чи видобутий? Де були вироблені його складові/вирощені його інгредієнти?

  2. Чи ваш товар до найменшої часточки був виготовлений або вирощений у Канаді або Україні?

3. Чи знаєте ви, як класифікується товар, який ви експортуєте до Канади, та кожна з його складових або інгредієнтів, вироблених не в Україні або Канаді?

4. Чи знаєте ви специфічне правило похо­дження для вашого товару (Додаток 3-А) та як застосовувати це правило?

5. Чи складові вашого товару, що мають іно­земне походження, піддавалися достатній пе­реробці, що вимагається правилом походження?

6. Остання виробнича операція щодо ва­шого товару (крім незначної обробки – пе­репакування, розведення, очищення тощо) була здійснена в Україні/Канаді?

7. Якщо ваш товар, що має українське похо­дження, був тимчасово вивезений до іншої країни, чи виходив він з-під митно­го контролю? Чи здійснювалися щодо вашо­го товару інші операції окрім розвантаження, перевантаження або зберігання?

Сумська ТПП надає послуги з визначення країни походжен­ня товару та пропонує експортерам і виробникам звертатися за консультаціями:

тел.: +38 (0542) 77 00 44

e-mail: chamber@cci.sumy.ua


Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А