СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Сертифікати походження

Сумська торгово-промислова палата повідомляє, що з січня 2020 року управління експертиз та сертифікації здійснює оформлення сертифікатів походження в режимі «Он-лайн заявка» !

Інформуємо, що з 1 грудня 2021 року торгово-промислові палати в Україні розпочинають оформлення та видачу електронних сертифікатів походження товару (Е-с) загальної форми англійською та російською мовами.

Електронний сертифікат (Е-с) походження - це PDF-файл сертифіката походження товарів зі скан-копією печатки торгово-промислової палати в Україні, яка видала сертифікат, скан-копією підпису експерта, який засвідчив сертифікат, скан-копією підпису представника замовника сертифіката та QR-кодом з посиланням на сертифікат.

Електронні сертифікати походження можливо отримати тільки після подачі онлайн заявки на сайті (https://apply.ucci.org.ua).

Для можливості отримання електронного сертифіката в підсистемі «Заявки на отримання послуг» (https://apply.ucci.org.ua) в «Профілі користувача» має бути розміщена скан-копія підпису представника замовника. (Інструкція).

Також інформуємо, що до 30 листопада 2021 року триватиме тестовий період оформлення електронного сертифіката (Е-с).

Звертаємо Вашу увагу, що Сумська ТПП продовжує оформлення та видачу сертифікатів походження товарів загальної форми англійською та російською мовами у паперовому вигляді у звичному режимі.

У разі виникнення питань просимо звертатись до управління експертизи та сертифікації Сумської ТПП: e-mail:sumskayatpp@gmail.com та за тел. (0542) 77 10 04, (0542) 77 00 44.

Додаток: інструкція для замовника.

Н.1 Документи , що подають із Заявкою-декларацією для визначення походження товарів

Н.1.1 Документи, що підтверджують реєстрацію експортера та факт експорту товару українського походження ( в залежності від виду відправки):

- контракт;
- митна декларація з позначками митниці (у разі видачі сертифіката згодом);
- товаросупроводжувальні документи (коносамент, рахунок-фактура, інвойс, штурманська розписка тощо);
- специфікація;
- договір на експедиційні послуги, доручення від експортера до експедитора,

згідно якого він має право подавати заявку-декларацію, надавати необхідні документи та засвідчувати сертифікати;
- вантажна інструкція;
- здавальний акт порту;
- свідоцтво про державну реєстрацію платника податків (для експортера);
- картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору/контракту (у разі підлягання реєстрації зовнішньоекономічні договору/контракту в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України або в уповноважених ним органах).

Н.1.2 Документи, що підтверджують українське походження товару:

Н.1.2.1 Для всіх товарів, окрім сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

- довідка про порядок виготовлення товару, яка складається не рідше одного разу на рік, а також в разі зміни джерел сировини, технологічного процесу тощо та містить інформацію про підприємство згідно зі Статутом:
  •  перелік товарів, що виготовляє підприємство;
  •  джерела надходження сировини та матеріалів, з яких виготовляють товари;
  •  перелік основних технологічних операцій виробництва;
  •  відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;

- документи про придбання сировини та матеріалів (договори, транспортні або накладні, розрахункові);
- підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);
- експертний висновок щодо коду товару за ТН ЗЕД/УКТЗЕД;
- калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту (у разі
експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце);
- ліцензія на експорт (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту /експорту);
- для цілей виконання закону України «Про електроенергетику» - ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва електричої енергії або ліцензія на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

Н.1.2.2 Для сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

а) сiльгосппродукцiя, що вiдправляється теплохiдними партiями (в т.ч. зерновi, олiйнi, бобовi, зернобобовi культури та продукти їх переробки):

-        документи або реєстр документiв на придбання товару експортером, лист вiд експортера, в якому перераховано областi України, де вирощенi/зiбранi зерновi, олiйнi, бобовi, зернобобовi культури, а в разi придбання на бiржi - бiржевий контракт;
-        договiр комiсiї та акт прийому-передачi (у випадку, якщо вiдправка пов'язана з договором комiсiї) або документи про придбання товару тощо;
-        реєстр з/д (т/т) накладних (надається разом iз зазначеними у ньому накладними*);
-        сертифiкати якостi (чи реєстр) або фiтосанiтарнi або ветеринарнi сертифiкати;
-        для продуктiв переробки - довiдка виробника;
б)   сiльгосппродукцiя та продукцiя, яка заготовлюється i вiдправляється iншими видами
транспорту (в т.ч. фрукти, овочi, горiхи тощо):

для   виробникiв:

основнi документи:

-    довiдка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукцiї з вiдомостями про площу дiлянок та якими культурами засадженнi (кiлькiсть га), де вирощена продукцiя, середня врожайнiсть з 1 га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посiвнi площi та до якої сiльської ради вони вiдносяться), наявнiсть сiльськогосподарської технiки та робочої сили, необхiдних для обробки цих угiдь;
-    довiдка сiльської ради або Держкомзему, або документи про власнiсть чи про наявнiсть земельної дiлянки, або договори оренди паїв для вирощування продукцiї;

додатковi документи *:
- сертифiкати якостi (чи реєстр) або фiтосанiтарнi сертифiкати; або
- довiдки форми 3-дф, або довiдки форм 4-cг, або 29-cг, або 37-cг, з вiдмiткою Державної служби статистики України;

для   експортерiв:

основнi документи:

- довiдка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукцiї з вiдомостями про
площу дiлянок та якими культурами засадженнi (кiлькiсть га), середня врожайнiсть з 1га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посiвнi площi та до якої сiльської ради вони вiдносяться), наявнiсть сiльськогосподарської технiки та робочої сили, необхiдних для обробки цих угiдь; або акти закупiвлi сiльгоспродукцiї або реєстри закупiвельних актiв. У разi закупiвлi сiльгоспродукцiї на оптових ринках - довiдки про закупiвлю на ринку у виробникiв чи посередникiв, акти закупiвлi;
- документи або реєстр документiв на придбання товару експортером, де зазначено в якiй областi України вирощенi культури;
- транспортні документи (з/д накладнi (чи реєстр) або товаротранспортнi накладнi тощо);

додатковi документи *:

- сертифiкати якостi (чи реєстр) або фiтосанiтарнi сертифiкати; або
- довiдки форми 3-дф, або довiдки форм 4-cг, або 29-cг, або 37-cг, з вiдмiткою Державної служби статистики України;
- довiдки сiльської ради;

* за наявностi

в) для другорядних лісових ресурсів:
- лісовий квиток;
- сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції;
- фітосанітарний сертифікат;
- документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи ( накладні (чи
реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
- довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
- завірені копії лісового квитка (обов`язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно Лісовому кодексу України та постанові Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761. Зразок наведено у п.  Н.3.

Н.2 Документи, що подають із Заявкою-декларацією для визначення походження послуг

Н.2.1Документи, що підтверджують виконання та походження послуг:
- Статут підприємства та реєстраційні документи;
- ліцензія на виконання послуг(якщо такі послуги підпадають під режим ліцензування);
- штатний розпис підприємства;
- довідка з державної організації про засоби, за допомогою яких виконують послуги (акти
технічного огляду ДАІ тощо);
- договори оренди рухомого та нерухомого майна, що забезпечують виконання послуг;
- договори на виконання послуг;
- довідка з банку про надходження коштів за виконання послуг;
- опис послуг, що виконуються.

Н.2.2 Уповноважена особа визначає, які саме документи з наведених в Переліку має надати замовник.

* Примітка: Уповноважена особа приймає рішення які документи із загального переліку необхідні
для визначення країни походження товару/послуги.


  • Для оформлення сертифікатів різних форм, що заповнюються англійською мовою, замовник обов'язково додає переклад інвойсу англійською мовою
  • Замовник подає оригінали документів або їх копії, яки повинні мати:
    - напис "Згідно з оригіналом" засвідчений печаткою підприємства, що пред'являє документ
    ;

Бланк заявки на отримання висновку

Зразок довідки про сировину(укр.)

Зразок довідки про сировину(рос.)

Зразок довідки від виробника

Додаткова інформація за телефоном: (0542) 77-10-04

e-mail: sumskayatpp@gmail.com

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А